Bij het gebruik van de Diensten via de website mijn.ZPservice.nl (hierna: de Website) van de onderneming Zelfstandig Professional Service B.V. (hierna: ZPservice) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53368916, ga je akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. ZPservice behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

Definities

In deze algemene voorwaarden hanteren we de volgende definities voor de volgende begrippen:

Gebruiker - Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een (proef)abonnement heeft op de Diensten van ZPservice.

ZPservice - Zelfstandig Professional Service B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53368916.

Deelname - Het door de gebruiker met behulp van een abonnement gebruik kunnen maken van de Diensten van ZPservice.

Abonnement - De overeenkomst tussen ZPservice en een Gebruiker die de Gebruiker het recht geeft om, tegen betaling van het geldende tarief, gedurende de door de Gebruiker te bepalen duur de overeengekomen diensten te ontvangen.

Diensten - Het verschaffen van een platform voor het online maken en versturen van facturen, het registreren van gewerkte uren, het registreren van kilometers, het registreren en rubriceren van ontvangsten en uitgaven, het doen van omzetbelastingaangiften en het opslaan van persoonlijke documenten (zoals paspoort, verzekeringspolissen en dergelijke).

Website - De website van ZPservice, toegankelijk via de URL http://mijn.ZPservice.nl.

ZPservice-account - Persoonlijk account van de Gebruiker bij ZPservice.

Inloggegevens - Persoonlijk toegekende/ingestelde gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot zijn ZPservice-account.

Algemene Voorwaarden - De algemene voorwaarden zoals omschreven in de volgende artikelen.

Artikel 1 Algemeen

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen ZPservice en Gebruiker, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door ZPservice en Gebruiker overeengekomen.

1.3
De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4
Het niet naleven van deze algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van het ZPservice-account van Gebruiker.

Artikel 2 Totstandkoming Deelname/Abonnement

2.1
Een Deelname kan enkel elektronisch door middel van het invullen van het aanmeldformulier op de Website tot stand komen.

2.2
Wanneer een aanmeldformulier wordt opgestuurd naar ZPservice en de Algemene Voorwaarden zijn geaccepteerd kan dit als Abonnement worden aangeduid, mits ZPservice vervolgens instemt met deze aanmelding.

2.3
Als ZPservice haar Diensten verleent is er sprake van een Abonnement en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.4
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij schriftelijk anders is vermeld door ZPservice.

Artikel 3 Accountvoorwaarden, wachtwoord en beveiliging

3.1
De Gebruiker dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

3.2
De Gebruiker dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door robots of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.

3.3
Gebruiker verstrekt zijn/haar persoonlijke gegevens tijdens het aanmeldproces.

3.4
De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met derden worden gedeeld.

3.5
Gebruiker is te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van gebruikersnaam en wachtwoord, ZPservice kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3.6
Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten en alle content die geplaatst wordt onder diens account.

3.7
Eén (1) persoon of onderneming mag maximaal één (1) keer gebruik maken van een proefabonnement, tenzij anders overeengekomen met ZPservice.

3.8
Het is niet toegestaan om meer dan één (1) onderneming onder te brengen in een ZPservice account. Echter het onderbrengen van meerdere handelsnamen van een onderneming in één ZPservice account is wel toegestaan.

3.9
Het is niet toegestaan om ZPservice te gebruiken voor illegale doeleinden, Gebruiker verklaart de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

3.10
ZPservice is niet aansprakelijk voor enig verlies dat Gebruiker mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van diens wachtwoord of Account door derden, met of zonder medeweten van Gebruiker. Gebruiker mag nooit andermans account gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar van het account.

Artikel 4 Prijzen, Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

4.1
Alle door ZPservice genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% B.T.W.), tenzij anders is vermeld door ZPservice.

4.2
De betaling geschiedt achteraf per kalendermaand per automatische incasso, conform de tariefkaart zoals deze op de website staat vermeld.

4.3
Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en wordt het gratis account automatisch beëindigd. Op de dag van omzetting gaat tevens de betalingsverplichting in.

4.4
Bij een betalingsachterstand van 3 facturen wordt de ZPservice account van Gebruiker tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt de Gebruiker instructies over het voldoen van die facturen en de reactivatie van diens account. Eventuele extra kosten kunnen hierbij in rekening worden gebracht.

4.5
Indien Gebruiker in gebreke blijft in de betaling, dan is deze van rechtswege in verzuim, zonder daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.6
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van Gebruiker. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5 Opzeggingen

5.1
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van diens ZPservice account, Gebruiker kan uitsluitend opzeggen door middel van de volgende stappen: 1. Gebruiker stuurt een e-mail met daarin de opzegging naar ZPservice. 2. Per sms krijgt Gebruiker vervolgens een verificatiecode. 3. Gebruiker stuurt deze code vervolgens naar ZPservice en 4. ZPservice bevestigt de opzegging. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.

5.2
Op het moment dat Gebruiker diens ZPservice account opzegt, wordt het account (inclusief de betaling) direct stopgezet. Een betaald ZPservice account is op elk moment opzegbaar.

5.3
Alle data van Gebruiker wordt 3 maanden na het stopzetten van de account verwijderd. Gebruiker heeft na de opzegging 3 maanden toegang tot zijn ZPservice-account om zijn bestanden en gegevens te downloaden.

5.4
Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van diens facturen, ook na het opzeggen van het ZPservice-account.

Artikel 6 Aanpassingen van de dienst en prijzen

6.1
ZPservice behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in haar Diensten.

6.2
ZPservice behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk haar diensten stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.

6.3
ZPservice behoudt het recht om haar Diensten permanent stop te zetten. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd op www.ZPservice.nl.

6.4
ZPservice behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van haar Diensten door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd opwww.ZPservice.nl.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1
Indien en voor zover bij de uitvoering van de Diensten vertrouwelijke informatie van Gebruiker ter kennis komt aan ZPservice zal ZPservice deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Diensten en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. ZPservice staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

7.2
Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van ZPservice, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van ZPservice, of die ZPservice ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 8 Copyright en eigendom van content

8.1
Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Web Applicatie, de programmatuur waarvan ZPservice gebruik maakt en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van ZPservice. Geen van de in het Abonnement of de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Gebruiker.

8.2
De intellectuele eigendomsrechten op de diensten van Zpservice blijven berusten bij ZPservice. Met betrekking tot programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende diensten verleent ZPservice hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Gebruiker van alle in het kader van het abonnement door hem verschuldigde bedragen, aan Gebruiker een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is.

8.3
ZPservice zal nooit het eigendom claimen over de content en/of materialen geplaatst op het account van Gebruiker. Met andere woorden, de data van Gebruiker zijn en blijven altijd diens eigendom. In het geval van een proefabonnement en abonnement met een duur korter dan een volledig boekjaar kan Gebruiker tot 3 maanden na stopzetten van het account over deze data beschikken. Indien Gebruiker een volledig boekjaar deelnemer is geweest, worden de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard, tenzij Gebruiker expliciet schriftelijk verzoekt om vernietiging van gegevens en zelf de bewaarplicht voor zijn of haar rekening neemt.

8.4
Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of afbeeldingen te (her)gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van ZPservice.

8.5
Het is Gebruiker niet toegestaan om een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van ZPservice te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

8.6
Het is Gebruiker niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van ZPservice of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

8.7
Indien naar het oordeel van ZPservice aannemelijk is dat komt vast te staan dat door ZPservice onder het Abonnement ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is ZPservice gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Gebruiker gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan ZPservice kan aantonen dat Gebruiker door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Gebruiker te laten retourneren tegen terugbetaling van de terzake door Gebruiker betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het redelijke oordeel van ZPservice gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1
Indien ZPservice aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2
ZPservice, of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of enige andere schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid, of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van de documenten, Diensten of informatie vanuit de Diensten.

9.3
ZPservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ZPservice is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.4
ZPservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5
ZPservice aansprakelijk is is zij uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade opgesomd in 9.6.

9.6
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 1) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 2) De eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ZPservice aan het Abonnement te laten beantwoorden, voor zover deze aan ZPservice toegerekend kunnen worden; 3) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.7
De aansprakelijkheid voor de directe schade zoals benoemd in dit artikel is beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal de aan Gebruiker in rekening gebrachte vergoeding voor haar Diensten over de afgelopen 12 maanden.

Artikel 10 Vrijwaring

10.1
Gebruiker vrijwaart ZPservice voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van het Abonnement schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan ZPservice toerekenbaar is.

Artikel 11 Privacy

11.1
Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van ZPservice en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

11.2
ZPservice houdt zich in alle gevallen van gegevensverwerking aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

11.3
Gebruiker is ervan op de hoogte dat ZPservice de persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt, het internetadres van de Website waar Gebruiker vandaan komt en de Diensten die Gebruiker heeft besteld. ZPservice slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Diensten waaronder mede begrepen maatregelen om de Diensten aan Gebruiker te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Gebruiker.

11.4
Gebruiker mag de gegevens die ZPservice over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Gebruiker heeft het recht ZPservice te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Gebruiker te verwijderen of af te schermen. ZPservice zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van ZPservice en het privacybelang van Gebruiker en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Gebruiker informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Gebruiker van de Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ZPservice partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2
Geschillen tussen ZPservice en Gebruiker zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

Artikel 13 Overige Voorwaarden

13.1
ZPservice streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan ZPservice hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

13.2
ZPservice maakt gebruik van producten en dienstverlening (hardware, software, netwerk, data opslag enz.) van derde partijen voor het leveren van haar Diensten.

13.3
Gebruiker zal ZPservice niet proberen te hacken en/of websites op zetten welke zich voordoen als onderdeel van de Website van ZPservice.

13.4
Gebruiker zal geen delen van de Website in zijn geheel reproduceren, kopiéren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van ZPservice.

13.5
Gebruiker zal de Website niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).

13.6
Gebruiker zal geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op de Website.

13.7
ZPservice streeft ernaar, maar garandeert niet, dat 1) ZPservice voldoet aan de specifieke wensen van Gebruiker, 2) haar Service een correcte werking heeft, 3) fouten in haar service worden verbeterd.

13.8
Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld door middel van het sturen van een email aan support@zpservice.nl.

Vrijheid, Blijheid, Ondernemerschap

ZPservice is de nieuwe personal assistent voor zelfstandig professionals. Eén systeem waarin je bankzaken, opdrachten, uren, facturen, kilometers, bonnen, declaraties en documenten overzichtelijk en veilig zijn geregeld.

Download de app in de PlayStore

Download de app in de Appstore

Volg @zpservice op twitter.